torsdag den 4. april 2013

Industriens produktion

Industri produktionen 2005-2013 (januar måned, sæsonkorrigeret) - 4/4 2013.

Industriens produktion er ikke faldet når man sammenligner 2005 og 2013
Dagens TV fokuserer på tabet af industri-arbejdspladser. Det kunne i denne sammenhæng være interessant at se på produktionen målt som omsætningen i industriens brancher. Tabellen viser at en del vigtige brancher indenfor dansk industri er i vækst trods krisen og at deres betydning i industrisektoren er så stor at de holder den samlede industriproduktion på samme niveau som i 2005. Den samlede industriproduktion faldt dog med mere end 10% fra 2007-2009 men er siden steget med 3%.
I den anden ende af skalaen finder man 8 brancher og underbrancher der har tabt mere end 40% af deres omsætning siden 2005. Det er industrier som har været under afvikling længe - det er lang tid siden at skibsværfter og tekstilindustri fyldte meget i den danske industriverden. Men den økonomiske krise (hvor aktiekurserne dog sætter rekorder(??)) har sat disse brancher yderligere tilbage.
6 brancher har tabt 30-40% af deres omsætning og jeg har derfor benævnt dem som krise industrier.
Kategoriseringerne "vækst industri, konjunkturramt industri, krise industri og afviklings industri" står for egen regning og er kun et udtryk for en sammenligning af udviklingen 2005-2013. Indenfor alle grupper er der virksomheder der klarer sig over- eller undergennemsnitligt.

Konklusionen må være at en del virksomheder klarer sig rigtigt skidt - men at det samlede billede trods alt må siges at være mere positivt end det billede af "afindustrialisering" der ofte tegnes.
Danmark er en del af en global verden. Vi hverken kan eller skal ikke konkurrere på lønninger. Hos os handler det om innovation, produktudvikling, teknologiskudvikling og dermed en høj arbejdsproduktivitet.
Det får man ved en veluddannet arbejdsstyrke, fortsat forskning og udvikling, og nogle folk der får nogle gode ideer samt nogle gode rammevilkår for virksomhederne og det vigtigste i denne sammenhæng er et fleksibelt arbejdsmarked og en veludbygget statslig service, fra infrastruktur til daginstitutioner. Og det har faktisk været realiteten i snart mange år nu.

Industriens Produktionsindeks (2005=100) efter sæsonkorrigering,
Fordelt på brancher og underbrancher
2005M01 2007M01 2009M01 2011M01 2013M01
Industri 99 108 96 94 99
Vækst industri
28001 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper 94 124 151 105 195
CK Maskinindustri 95 127 118 102 138
CF Medicinalindustri 94 93 90 115 132
Investeringsgodeindustri ekskl. fremst. af skibe og andre transportmidler 96 118 115 107 121
Investeringsgodeindustri 96 117 114 105 119
CI Elektronikindustri 99 112 103 109 121
CDE Kemisk industri og olieraffinaderier mv. 97 105 89 103 118
CM Møbel og anden industri mv. 94 102 111 116 111
10002 Fiskeindustri 83 89 75 89 96
Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder 97 97 92 99 104
C30 Industri ekskl. fremst. af skibe og andre transportmidler 99 108 96 95 99
Konjunkturramt industri
10004 Bagerier, brødfabrikker mv. 102 111 106 99 101
10003 Mejerier 92 100 90 91 90
28002 Fremst. af andre maskiner 96 130 90 99 91
10005 Anden fødevareindustri 105 115 110 106 98
CJ Fremst. af elektrisk udstyr 92 106 103 104 86
BC Råstofindvinding og industri 99 104 93 89 90
CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 100 103 96 95 91
BCD Råstofindvinding, industri og energiforsyning 99 103 93 90 90
10001 Slagterier 102 95 90 100 92
D Energiforsyning 104 100 92 100 92
11000 Drikkevareindustri 103 110 94 95 89
Mellemproduktindustri 103 110 89 86 84
Krise industri
23002 Betonindustri og teglværker 104 113 93 77 74
CH Metalindustri 110 111 89 79 78
23001 Glasindustri og keramisk industri 97 100 120 83 68
CG Plast-, glas- og betonindustri 104 107 86 76 70
22000 Plast- og gummiindustri 105 104 76 75 66
Fremstilling af energiprodukter og energiforsyning 100 91 83 77 62
Afviklings industri
Fremstilling af varige forbrugsgoder 97 103 71 67 58
CC Træ- og papirindustri, trykkerier 94 110 80 68 55
B Råstofindvinding 99 88 82 70 54
29000 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 93 105 62 72 47
CB Tekstil- og læderindustri 108 77 68 75 54
CL Transportmiddelindustri 92 94 65 58 40
30000 Fremst. af skibe og andre transportmidler 91 74 71 34 29
12000 Tobaksindustri 100 93 81 33 30

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken beskriver først og fremmest industriens månedlige produktion. Endvidere beskrives omsætning fordelt på hjemmemarked og eksportmarked. Endelig omfatter statistikken månedlige prisindeks for industrien.

1.2 Statistiske begreber

Statistikkens oplysninger indhentes på repræsentativt grundlag fra firmaer som beskæftiger mindst 20 personer. De modtagne oplysninger opregnes til at omfatte hele industrien med mindst 20 beskæftigede. Udsnittet er baseret på industristatistikkens faglige enheder (Kind of Actvity Units), der er dannet ved at henføre virksomheder med samme branchetilhørsforhold inden for et firma til een rapporteringsenhed.

Omsætning opgøres i løbende priser som salgs- eller fakturaværdier eksklusiv moms, punktafgifter samt forsikringsudgifter, men inklusiv pristilskud, f.eks. eksportstøtte fra Landbrugsfonden i Bruxelles (FEOGA). Fakturerede rabatter er fratrukket.
Kilde: www.dst.dk 4/2013. Bearbejdet af Karsten Duus.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar